Lissabonfördraget-Den nya EU-konstitutionen

Den konsoliderade, förenklade versionen av Lissabonfördraget, eller om man så vill den nya EU-konstitutionen finns sedan den 16 april upplagd på EU:s hemsida. Den finns också översatt till svenska. Dokumentet på 479 sidor är en intressant, men i många stycken skrämmande läsning. Den finns här, och är uppdelad i 2 delar. Konsoliderade versioner av fördraget om europeiska unionen och fördraget om europeiska unionens funktionssätt. Där finns också, under sektionen ”Lissabonfödraget” , protokollen avseende ändringarna till euratomfördraget.

Jag tänkte här ge lite smakprov på fördragstexten.

Om vi börjar med ”fördraget om europeiska unionen”.

Artikel 10
4. De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt
medvetande
och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

Artikel 24
1. Unionens befogenhet i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet, inbegripet den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik som kan leda till ett gemensamt försvar.

3. Medlemsstaterna ska aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet och ska respektera unionens åtgärder på detta område.

Artikel 27
1. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som är ordförande i rådet i konstellationen utrikes frågor, ska genom sina förslag bidra till utformningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och se till att de beslut som antas av Europeiska rådet och rådet genomförs.
2. Unionen ska företrädas av den höga representanten i frågor som rör den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Den höga representanten ska på unionens vägnar föra den politiska dialogen med tredje part och framföra unionens ståndpunkt i internationella organisationer och vid internationella konferenser.

Artikel 34
1.Medlemsstaterna ska samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och vid internationella konferenser. De ska där hävda unionens ståndpunkter. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska svara för denna samordning.

Artikel 37
Unionen får ingå avtal med en eller flera stater eller internationella organisationer på områden som omfattas av detta kapitel.

Artikel 42
3. I syfte att genomföra den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska medlemsstaterna ställa civil och militär kapacitet till unionens förfogande för att bidra till de mål som fastställs av rådet. De medlemsstater som tillsammans upprättar multinationella styrkor får även ställa dem till förfogande för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
7. Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga
medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.

Vi fortsätter med ”fördraget om europeiska unionens funktionssätt”.

Artikel 2
1. När fördragen tilldelar unionen exklusiv befogenhet på ett visst område, får endast unionen
lagstifta och anta rättsligt bindande akter medan medlemsstaterna får göra detta själva endast efter bemyndigande från unionen eller för att genomföra unionens akter.
3. Medlemsstaterna ska samordna sin ekonomiska politik och sysselsättningspolitik i enlighet med de närmare bestämmelserna i detta fördrag, vilka unionen har befogenhet att fastställa.

Här finns väldigt mycket att skriva om. En normalstor bloggartikel räcker inte på långa vägar.

Slutligen. Som bilaga till fördraget finns det gamla, sedan 1950-talet gällande euratomfördraget. Till det nya fördraget bifogas protokoll på artiklar i euratom som förändats eller strukits inför det nya fördraget. Följande artiklar är inte strukna, och gäller således både nu, och om det nya fördraget antas.

Artikel 52  
1. Försörjningen med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik.
2. För detta ändamål och på de villkor som anges i detta kapitel
a.är alla förfaranden som syftar till att tillförsäkra vissa förbrukare en privilegierad ställning förbjudna,
b.upprättas härmed en byrå; denna skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.

Artikel 86  
De speciella klyvbara materialen skall vara gemenskapens egendom.
Gemenskapens äganderätt skall omfatta alla speciella klyvbara material som framställs eller importeras av en medlemsstat, en person eller ett företag och som är föremål för den i kapitel 7 avsedda säkerhetskontrollen.

Den 11/4 släppte det kanadensiska Continental Precious Minerals Inc, en rapport som visar att deras inmutning i närheten av Oviken avseende uranoxid förmodligen kan värderas till ca 180 miljarder kronor, med dagens uranpriser. Detta företags numera 9 undersökta inmutningar, varav 3 i Jämtlands län, redovisar i dagsläget förmodade fyndigheter till ett värde av över 1000 miljarder svenska kronor. Då har de ändå inte genomfört grundliga undersökningar av mer än 5% av de totala arealer inmutningar de förfogar över. Och då pratar vi fortfarande bara om detta företag.

Jag kan inte tolka ovanstående fördragstext avseende euratom på annat sätt än att Sverige idag inte förfogar över sina egna uranfyndigheter. Den statliga myndigheten ”Bergstaten” har tidigare uppgett de svenska fyndigheterna till ca 15 % av världens samlade tillgångar. Skulle detta stämma, så måste Sveriges riksdag och regering slå vakt om Sveriges intressen. Dessa strategiska energireserver måste skyddas, dels så att de när de en gång utvinns får en positiv inverkan på svensk ekonomi och svenska statsfinanser. Kort sagt att dessa uranfyndigheter måste stå under svenska statens kontroll och ägande. Brytningen kan däremot ske av privata intressenter, men det är en helt annan fråga.

En annan, minst lika allvarlig aspekt är att denna strategiska energireserv utgör ett hot mot svenskt självbestämmande och svensk nationell suveränitet. Även om Sverige lyckas försvara sina intressen gentemot EU:s kolonialistiska stormaktsdrömmar, även om vi lyckas behålla värdet av svenska naturtillgångar inom nationens gränser så är risken uppenbar vid en kommande global energikris. Svenska urantillgångar kommer att utvinnas, antingen av oss själva eller av någon annan. Låt oss hoppas att vi i det läget har ett nationellt försvar starkt nog att upprätthålla Sveriges territoriella gränser.

 

Annonser

9 Responses to Lissabonfördraget-Den nya EU-konstitutionen

 1. Marthin skriver:

  Det stämmer, och förmodligen är skogen nästa naturtillgång som står på spel. Sverige sitter nämligen med ungefär 1/4(?) av EU:s totala skogsmarksareal, och det räcker i princip att några tunga länder driver på för att göra även detta till en ”gemensamhet”. Vad gör Sverige då, med kommande 2% inflytande i en Union av vargar..? Ställer sig sodomiskt, givetvis, precis som alla folkvalda politiker som ej talar klarspråk om vad konstitutionen innebär. I och för sig så lär de ej hava den blekaste, men det hör väl egentligen icke hit.

  För övrigt skall man nämna Björn von der Esch, som försöker agera i frågan om konstitutionen; vilken han träffande anser bestå av ”bedragstext”. Karlns annons på SvD:s förstasida för en tid sedan var guld värd.

 2. Stor Johan skriver:

  Jag förstår räddslan för att Sverige skall drunkna och försvinna in i ett centralstyrt europa, jag personligen ser det dock inte som så. Igenom att jag vistats i europa så kan jag uppleva att vi är de som är utplånade, amerikaniserade, latiniserade och akrobatiserade igenom var trend och livslära som jorden kan uppbringa.
  Det går betydligt saktare i Europa och det är ett guds under att EU lyckats där Macdonalds, vetare och gurun huggit i sten.
  Kanske är det så att de i Europa mer ser EU som en positiv kollektiv styrka som medger var stats egenheter men att summan tillsammans blir något stort.
  Frankrike o Tyskland hur gick det till? Fransmännen de gillar få o allra minst tyskar och britterna de gillar inte fransmän, tyskar i sin tur gillar inte italienare och vice versa, ack ja jag kan hålla på länge.
  De har i regel i europa dubbad TV o äter o dricker som de alltid gjort och de är noga med märke o kvalite och de hyllar nationen något alldeles hejdlöst, rena parader likt ja ni vet…
  Här får man hissa miniflaggan under kepskärmens skydd o listigt dra en snaps o lite sill till, inga stora gester inte, ursäkta vi är svenskar.

  Kan inte se att vi skulle få det värre och socialismen, deras gift kan bara vaskas ut med ett öppnande mot våra grannar, något de räds och försöker förhala med alla medel för våra sanna vänner de finns minsann i länderna långtdärborta…
  Eu kan bli vad vi gör det till och den nivån av skydd vi skulle behöva kommer vi aldrig att uppnå själva, världen är global och koalisation är ordet när det gäller att vinna en konflikt. Sverige har aldrig stått ensamt, det är ett politiskt 1900-tals påfund för att dölja fulspel och det faktum att vi åkt på fribiljett i 100år.
  Frågan för mig är vilka/vem skall vi liera oss med?

  Uranen, ja våra företag/staten är usla på att satsa och det är mången god svensk ide som förverkligas i USA och i Asien, varför? Kan inte vi ta vara på det vi har så bör någon annan göra det för det värsta är att saker går i stå för då genereras inte ett nickel.

 3. Nisse i Svängen skriver:

  Det är en intressant tanke, Stor Johan, som slagit mig också vid åtskilliga tillfällen: att EU paradoxalt nog faktiskt kan skydda oss från oss själva, och framför allt från vår statsmakt. Men då skulle vi helst behöva skaffa oss ett mer distanserat förhållningssätt till EU, t.ex som fransmännen som lugnt ställer in den senaste pärmen med EU-direktiv på hyllan och fortsätter som de alltid gjort.

 4. Stor Johan skriver:

  Nisse i Svängen
  Ja just det bubblan bör spräckas av många skäl och SD skulle troligen i EU uppleva sig som mer hemma än här, jag kan se en succe med svenskar som pratar som folk.
  Angående distansen, ja det är även i mitt tycke lite underligt hur bokstavstrogna vi är angående EU, tänk om de vore lika nogräknande i våra landsting och verk, politikerna och folk i övrigt…det luktar omvänd retorik i syfte att skrämma svensken kvar i den röd/liberala fållan.

 5. z999 skriver:

  Nisse i Svängen:
  ”Det är en intressant tanke, Stor Johan, som slagit mig också vid åtskilliga tillfällen: att EU paradoxalt nog faktiskt kan skydda oss från oss själva, och framför allt från vår statsmakt.”

  Lät intressant. Kunde du utveckla det lite möjligen? Vet inte om jag är för eller emot vad du skriver, det beror liksom lite på vad du menar.

  ”Men då skulle vi helst behöva skaffa oss ett mer distanserat förhållningssätt till EU, t.ex som fransmännen som lugnt ställer in den senaste pärmen med EU-direktiv på hyllan och fortsätter som de alltid gjort.”

  🙂
  Det stämmer.

 6. Kvalle i Mossatresk skriver:

  De stora europeiska makterna, främst Frankrike, Tyskland och England, kan via EU spela en global supermaktsroll – som enskilda stater är de för små. Efterhand som de asiatiska jättarna visar sina muskler blir gemensamma ansträngningar nödvändiga om européerna skall hänga med. England måste bestämma sig om de helhjärtat skall deltaga i det europeiska bygget eller fortsätta odla ”sin speciella relation” till supermakten. En relation som är en myras till en elefant. Och inte går elefanten dit myran vill.

  Som tidigare påpekats är kontinenten, och förvisso England, betydligt konservativare än Sverige. Harmonisering innebär att ”den svenska modellen” får anpassa sig till EU. Den ”blågula socialism” som Palme och socialdemokratin bedrev på 70-talet är helt omöjlig idag, när de nationella staterna inte har makten att använda skatteskruven som de vill, eller devalvera bort obalans i ekonomin. 60-talets slut och 70-talet var i backspegeln en ekonomiskt usel period för vårt land.

  EU tar ett samlat grepp om unionens råvaror. Skogen skall fås att växa fortare genom de traditionella metoderna. Unionens industri skall kunna försörjas med eget virke. Precis som den borgerliga regeringens nyss presenterade åtgärdspaket för landets skogar. Europa skall även minska beroendet av oljan.
  Uran är en strategisk vara. Väljer EU och världen att lösa lossgöringen från fossila bränslen med att bygga ut kärnkraften blir de svenska tillgångarna på uran än viktigare. Det kanske största problemet med uranet är själva brytningen. Vem vill ha en urantäkt i närområdet? Vilka besökare vill besöka ett sådant område? Enligt nuvarande svensk lagstiftning är det tilllåtet att bryta uran om alla konsekvenser kan bemästras på ett godtagbart sätt. Ortsbefolkningen har då starka ekonomiska och politiska krafter mot sig.

  Det intressanta och avgörande är vilket Europa vi får. Är det ett nationernas och regionernas Europa där kontinentens gamla styrka med många kraftfält som stimulerar varandra både ekonomiskt och kulturellt, eller ett nytt Rom där en centraliserad makt med en kraftfull president som i USA följer den nya världen i spåren. Och då infinner sig frågan hur stor Unionen får bli? När Rom nått de yttersta gränserna för sin expansion började förfallets tid. Den slutade med att främlingar satt på kejsarens tron. Blir det i fotspåren av Turkiet hela Nordafrika och kanske delar av det svarta Afrika, allt till de multinationella bolagens fromma?

 7. Stor Johan skriver:

  Kvalle i Mossatresk
  ”England måste bestämma sig om de helhjärtat skall deltaga i det europeiska bygget eller fortsätta odla “sin speciella relation” till supermakten. En relation som är en myras till en elefant. Och inte går elefanten dit myran vill.”
  Hahahaha ja se britterna, vad är de av? Oss? Ja en aning, -latinos? Det med….
  resten av DNA:t är en felande länk, nätstrumpor och barnarov, ohoj old schap! good sport!

 8. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Om ”det samlade greppet om råvarorna” kunde kanske några ord ytterligare sägas. Vad gäller skogen är det några få länder inom EU som är stora skogsproducenter. Det vore därför riskabelt om EU fick ett avgörande bestämmande över den nationella skogspolitiken, ty då skulle länder utan större skogstillgångar och ett helt annat synsätt på skogens förvaltande och ägande bestämma över svenskt skogsbrukande.

  Detsamma är att säga om det allt intressantare uranet.

  Uranbrytning är ett elände för naturen, turismen och de lokalt boende. En brytning utan konsekvenser är närmast omöjlig. Vill vi att Bryssel skall bestämma över våra stora urantillgångar? De utländska bolag som letar uranfyndigheter i Norrland trycker på för brytningstillstånd och den hägrande vinsten. Snart måste riksdagen ta ställning.

 9. Överayatollah skriver:

  Jag uppmanar alla att läsa brittiske juridikprofferorn Anthony Coughlans kritiska analys av EU-fördraget. Den finns publicerad på bloggen The Brussels Journal och bör läsas i sin helhet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: