Sverige tjänar på invandring

feature1d_9_05.jpgNu höll ni allt på att sätta kaffet i fel strupe! Naturligtvis så är rubriken satt med glimten i ögat men ändå är det väldigt viktigt att resonera kring dessa frågor. Speciellt som vi i Sd allt oftare kommer att hamna i debattliknande situationer och då är det av yttersta vikt att veta vad man pratar om och ha viss grundläggande förståelse för nationalekonomi.

Argumenten är vanliga hos våra politiska motståndare där de vill pådyvla oss att vi snarast ska vara glada för att det finns folk som vill flytta till Sverige. Förtjänsten är enorm sägs det. ”Utan invandring stannar Sverige” är ett vanligt förekommande ledmotiv i den elitistiska retoriken. Men hur är det egentligen? Står våra makthavare och ljuger? Mitt svar är nej, utan snarare är det så att det är sant det dom säger, men endast då omkringliggande omständigheter faller ut, samtidigt som vi måste göra andra uppoffringar som åtminstone vi i Sd inte godtar.

Arbetskraftsinvandring, bra för svensk ekonomi

Den familjepolitik vi i Sd föreslår är en kostsam sådan och nu pratar jag uteslutande i strikt ekonomiska termer. Den innebär att människor i bästa arbetsföra ålder undanhålls från arbetsmarknaden (i större utsträckning än idag) för att föda fram nästa generation. Även fast det finns goda argument emot följande påstående så skulle den strikt ekonomiskt mest gynnsamma modellen vara att vi själva helt slutade att föda egna barn för att endast ta in färdigutbildade invandrare i 20 års åldern som arbetar. Får vi hit en kompetent färdigutbildad person som arbetar i Sverige alla sina yrkesverksamma år blir den ekonomiska vinsten oerhört mycket större än om vi ska föda och utbilda en person själva. Tänk vad det kostar att ge omsorg och sätta ett barn i skolan i sisådär 17 år innan det är dags att, genom arbete, betala tillbaka till samhället. Vad man dock bör fråga sig är om det är rätt att stjäla utbildad arbetskraft från andra nationer för att skapa ekonomiskt välstånd i Sverige på de andra ländernas bekostnad. Är det dessutom önskvärt att byta ut dens svenska befolkningen mot någonting annat?

Med detta utrett att det faktiskt kan vara gynnsamt med arbetskraftsinvandring till Sverige, hur ser det ut på den fronten då? Nej, någon arbetskraftsinvandring har vi inte ens då urvalet av invandrare som får stanna i Sverige inte har någonting med kompetens att göra. Många av invandrarna är inte ens läskunniga och då är det inte lätt att ta ett arbete. I vissa grupper kommer kvinnorna aldrig sätta sin fot på arbetsmarknaden då de kulturella påbuden inte tillåter detta.

De jobb som saknar krav på kompetens blir färre och färre i västerländerna. Samhället har förändrats sedan den industriella revolutionen och numera kräver ett vanligt verkstadsjobb ofta omfattande utbildning. Inte som förr då man lärde sig sitt yrke genom en tids praktiskt utövande. Tar vi in en stor grupp invandrare med i stort sett oanvändbara kompetenser så kommer dessa att konkurrera med dem som står längst ner i det svenska samhället. Det är bland annat därför det i första hand är Sveriges lågutbildade som får betala det högsta priset för rådande invandringspolitik. (kanske inte så konstigt att det är många lågutbildade som röstar på oss)

Invandrarna lyfter bidrag och tar våra jobb

Våra motståndare lyfter ofta fram att vi Sverigedemokrater säger dels att invandrare tar jobb från svensk arbetskraft och dels att många invandrare lever på socialbidrag och att detta i sin tur är en orimlig slutsats, då båda påståendena inte kan vara sant samtidigt. Detta är givetvis helt fel, åtminstone på kort sikt då nya jobb inte nödvändigtvis skapas lika snabbt som de nya människorna tillförs till arbetsmarkanden. Har vi ett visst antal jobb och tillför ett antal nya presumtiva arbetstagare kommer naturligtvis vissa av dessa att ta arbeten som den ursprungliga arbetskraften velat ha medans vissa inte kommer att kunna få ett arbete och således hamna i bidragsförsörjning. På längre sikt blir det däremot mer osäkert om kan hävda att de tar jobb från svensk arbetskraft men vad som står helt klart är att Sverige får en ny underklass på grund av att invandrare av självklara skäl har svårare att få jobb. En etnisk underklass som kommer att bli mycket problemfylld. Ett troligt scenario är att Sverige på grund av den rådande höga invandringen får en något högre total, procentuell arbetslöshet men att den infödda befolkningen får en lägre andel arbetslösa är om invandrarna inte kommit, men det beror på så oändligt många omkringliggande faktorer att något exakt facit inte kan göras.

Invandring behövs för befolkningstillväxten

Även fast det inte är en absolut sanning, att ju fler timmar som arbetas ju bättre är det för ekonomin, så står begreppen i stark relation med varandra. Givetvis måste vi dock arbeta effektivt och med rätt saker för att det ska få ett önskvärt utfall. Därför gynnas en ekonomi kraftigt av en växande befolkning. Det finns egentligen flera orsaker till detta men den mest påtagliga är att med en ung befolkning så kommer fler att arbeta i relativa termer. Vi har ett problem i Sverige med en åldrande befolkning. Det samhälle vi i Sverige har byggt upp med socialisternas syn på jämställdhet har inneburit att vi föder allt för lite barn för att själva kunna upprätthålla en befolkningstillväxt eller ens bibehålla vår folkmängd. Därför är det givetvis korrekt att säga att invandring är bra för svensk ekonomi under nu rådande förhållanden. Frågan är dock om det inte är mer angeläget att byte familjepolitik än att byta ut befolkningen. Dessutom borde man ta sig en funderare på om det verkligen är långsiktigt hållbart att bygga ekonomiska välstånd på en kontinuerlig befolkningstillväxt.

Tillägg:   Denna artikel tycker jag var ett intresant inlägg i debatten vad det gäller vår åldrande befokning!

”Professor Lars Tornstam anser att åldersbomben är en myt.- Jag tror inte att det står någon ko på isen. Det kommer att gå bra i framtiden, säger han.” 

Invandringen ökar den totala köpkraften

Detta är ett argument som används för att påvisa att invandringen inte skapar arbetslöshet utan snarare stärker svensk ekonomi och skapar arbetstillfällen. Visst, i teorin är detta helt korrekt. Tar vi in 10.000 invandrare under en viss tidsperiod så kommer givetvis inte arbetslösheten totalt i Sverige öka med 10.000. Åtminstone inte på längre sikt. Det är något vi i Sd också måste inse för att ligga rätt i vår argumentation. Problemet är att dock att det att arbetstillfällena inte har en chans att utvecklas lika snabbt som inflödet av nya människor, som dessutom initialt oftast ligger helt fel kompetensmässigt för att kunna ta ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Invandrare är mer benägna att starta företag

Ja detta är enligt statistiken en helt korrekt slutsats. Men det är ganska sällan några tillväxtföretag invandrarna startar utan oftast är det små familjeföretag inom restaurang- eller servicebranscher som, med eller utan invandrade aktörer, fifflar något kopiöst med skatterna. Överetableringen inom de branscher som många invandrare startar företag inom gör det ju också mer eller mindre lönlöst för inhemska entreprenörer att ge sig in i dessa. I alla fall om man har som utgångspunkt att inte fiffla. Det blir helt enkelt svårare för infödda svenskar att starta företag med små krav på kompetens.

Invandrare behövs för att öka befolkningsmängden i avlägsna ändar av Sverige

Sverige har på många håll en stor geografisk spridning av befolkningen. Det borde vara en självklarhet även av den minst beläste hobby-nationalekonomen att det finns ekonomiska vinningar i stora samhällen kontra små. Då hänvisar jag dock till rent ekonomiska aspekter och mindre till sociala och kulturella sådana. De stora vinsterna ligger inte minns i infrastruktur och logistiska fördelar med en högre koncentration människor. Problemet är dock att de flesta av de invandrare som kommer till Sverige inte flyttar till de glesbebyggda regionerna utan koncentrerar sig till storstäderna och dess förorter. Kan inte det mönstret brytas så är argumentet totalt tandlöst.

Invandrare för med sig nya kunskaper och kompetenser

Detta kan väl till viss del vara sant, men i dagens globala värd är det knappast några större svårigheter för ett land som Sverige att införskaffa en efterfrågad kunskap. Den kunskap som många invandrare för med sig är ganska överflödig i det svenska samhället, inte minst för skillnaderna i de olika samhällena. Ska påståendet bli sant så förutsätts att vi satsar på högkompetent arbetskraftsinvandring eller att vi riktar in oss på specifika kompetenser som vi anser oss sakna. Inget av dessa krav är uppfyllda.

Slutsats

Det som är absolut viktigast att poängtera är att debatterna inte kan vinnas genom att anklaga våra motståndare för att ljuga då de argumenterar för vinsterna med invandring. Vi måste beväpna oss med argument från rådande förhållanden som tar död på deras teoretiska utopiska argument. Man kan helt enkelt inte säga ”sant” eller ”falskt” på ett påstående som ”Sverige tjänar på invandring”, då det krävs att man kompletterar påståendet med massa ”om” och ”ifall att”. Alla som öppnar ögonen ser att dagens invandring på intet sätt gynnar svensk ekonomi. Börjar bli hög tid för makten att tänka om.
 

Annonser

24 Responses to Sverige tjänar på invandring

 1. Björn skriver:

  Ännu viktigare än vad som sägs är hur det sägs, vad som antyds och vilka frågor man lägger vikt vid. Man behöver inte ljuga för att skapa en ohederlig debatt. Tack SVT för ”fri television”.

 2. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Den stora ekonomiska fördelen med invandring kan närmast avgränsas till väl utbildade personer som genast efter ankomsten kan börja producera och betala skatt. Vi accepterar alltså en kolonial politik i detta segment? Tänk vad bra det vore om vi kunde plocka hem olja, järnmalm och andra råvaror för lite och ingenting och sedan göra stor profit på dem. Den koloniala politiken finns redan inom landet i den meningen, att en störredel av de ungdomar som utbildas i skolorna i norrländska kommuner ,för betydande kostnader, sedan kommer södra Sveriges näringsliv till nytta.

  Man kan misstänka att regeringen redan ser nyttan i att dra ner på dyra utbildningar till förmån för import av fördigutbildade där kostnaden vältrats över på fattiga nationer. Vi har idag för få läkare, alltså sneglas det på fattiga länders arbetskraft. Regeringen har medvetet upplåtit för få utbildningsplatser. Svenska läkarstuderanden har samtidigt översvämmat Norge och Danmark för att få sin utbildning. För Danmark har problemet blivit så stort att de funderar på en begränsning av svenska studeranden. Flaskhalsar beror oftast på dålig eller obefintlig planering från politikerna och deras tjänstemän.

  I Zimbabwe genomgick 1200 personer medicinutbildning under 90-talet. Av dem finns bara 360 kvar i landet. Hälften av läkarna i Etiopien och Ghana har emigrerat. USA:s vårdapparat rekryterar till en fjärdedel utlandsutbildade. U-länderna antas genom denna export subventionera den rika världen med fem miljarder kr/ år.
  De som i frihetens och nyttans namn jublar över invanringen borde måhända dämpa sig något. Det handlar om en kolonialism där den rika världen länsar de fattiga länderna på det lilla värdefulla de har. Kapitalets och maktelitens tal om fri invandring av högutbildad arbetskraft är utifrån detta en ohöljd cynism.

  Naturligtvis är det bra för företagen om de kan välja sina medarbetare ur en större population. Ett överskott på arbetskraft håller även löner och andra förmåner nere. Jfr. med den stora propagandan för utvandring till Amerika. Titanic och systerfartyget Atlantic byggdes främst för de transporter av ny arbetskraft som bl. a. White Star rederiet ägnade sig åt. De flesta svenskar som flyttade till Amerika fick det med tiden INTE bättre än vad de skulle ha fått om de stannat i Sverige. Det har gjorts en del undersökningar på detta.

  Man skall inte underskatta behovet av arbetskraft för enkla tjänster. Sopåkare, taxiförare, städare, kökspersonal, vaktmästare, bär- och grönsaksplockare, servicepersonal av allehanda slag och alla dessa expediter i kiosker, affärer och bensinstationer. Är vi beredda att betala dem en anständig lön? Tydligen inte. Är vi beredda att ge dem en heltjänst? Tydligen inte. Ändå kommer det att finnas ett stort antal svenskar som är hänvisade till just den typen av arbete för sin försörjning. Och hos Fredrik Africanus har de inget stöd att hämta. Just den här gruppen, som artikelförfattaren så riktigt påpekar, kommer att få problem med kamelskötarna från Långtbortistan. Och kamelskötarna kommer dessutom att ha ett företräde.

  Är befolkningstillväxt nödvändig? Alla länder som når en hög materiell standard kommer att få en minskande befolkning. Färre yngre och många blir mycket gamla. Japan är ett mycket åskådligt exempel. Kina och Indien befinner sig just nu i den utvecklingens inledningsfas. När alla jordens länder blivit välmående så kommer dess samlade befolkning att minska!! Då borde de förutséende nationerna redan nu börja planera för hur man bäst löser de problem den utvecklingen ger. Att importera främlingar är kortsiktigt och ingen lösning för morgondagen. Japan utvecklar robotar för hemmen och vården. De är världsledande. Industrin fortsätter att robotiseras och datoriseras. Tekniken tar även över tjänstesektorn. Du konsulterar läkare över nätet. Det är den vägen vi skall beträda. I Japan planeras ingen massimport av främlingar.

  Idag är det en börda att ha barn. De inskänker på din standard. De försvårar ditt arbete, sinkar din karriär och minskar din lön och pension. Så vill kapitalet och politikerna ha det. Samtidigt ökar de psykiska problemen hos unga och människor i karriären. Det är något mycket fel med samhällets utveckling. Här saknas en omfattande global omvärdering av vår livskvalitet. Och den kommer att dröja.

  ”Invandringen ökar den totala köpkraften”. Behöver den öka? Skall vi glädja oss åt nya rekord för julhandeln? Är det bra om Coca-cola säljer ytterligare några miljoner flaskor? Hur går det resonemanget ihop med miljöinsikterna?

  Sveriges landsbyggd har utarmats därför att arbete, och arbete passande längre utbildningar, inte funnits i tillräcklig utsträckning. De yngre har därför flyttat bort. Det har lett till färre barn och höga dödssiffror i en åldrande befolkning. När företag i glesbygden behöver nyckelpersonal eller bara vanliga medarbetare finns litet att välja bland. Om man hittar det man söker måste även partnern ha ett arbete passande utbildningen. Det kan vara ett problem. Det vore väl naivt att mena att glesbygden kunde återbefolkas bara främlingar placerades där. Samma lagar gäller för somalier som för svenskar; inget arbete, ingen försörjning. Sedan är det en annan sak att varje människa skapar ett visst mått av kringservice = arbetstillfällen. Men inte är det så enkelt att vi kan tvätta varandras skjortor.

  Förutsägelser om framtiden är svårt. Sekretariatet för framtidsstudier förutspådde 1977 att Sverige år 2000 skulle ha en u-landsmässig industri och bli ett rekreationsområde för Västtyskland. Faktum är att de flesta förutsägelser var åt pipan.
  Ett par amerikanska forskare har med datorns hjälp fått fram en annan bild än den gängse om negerslaveriet i den amerikanska södern. Slavsystemet var en lysande affär samtidigt som slavarna behandlades humant och levde bättre än de samtida fria arbetarna i såväl Europa som USA. Och detta är inget skämt! Detta är måhända det starkaste argumentet för invandringens välsignelser. Här finns åtskilligt mera att säga men utrymmet…

 3. z999 skriver:

  Jag råkar händelsevis ha en antirasistvecka igen (nej! Det betyder *inte* att jag blöder i underlivet!) och reagerar med bestörtning mot artikeln här (självklart känner jag mig kränkt också, men det behöver väl inte påpekas?).
  För att motbevisa artikeln så lägger jag här en länk som visar att man med lite god vilja och snälla skattebetalare kan ta till vara invandrares kunskaper och göra dom lönsamma.
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=510353

 4. Fri Info skriver:

  Hahahahaha, oavsett i vilka tankebanor jag än försöker tänka så kan jag inte få kamelartikeln i DN till annat än humor och satir.

  ”Tanken är att de ska producera kamelmjölk, hudar, kamelhår etc för försäljning i Norge.”

  Och vilka norrmän är intresserade att köpa sånt?

  ”Och kameler skulle kunna bli en turistattraktion.”

  Ja kanske det och det skulle väl också bli lättare för cirkusarna som inte behöver importera djur från Egypten.

  ”- Varför ska norrmän resa till Marocko eller Egypten för att rida kamel om de kan göra det här hemma?”

  Ja varför? 😀

 5. Steen skriver:

  ”Tjener på invandringen” – det argument kunne høres i DK før 2001 – nu er der konstigt nok ingen der siger det længere………………

 6. z999 skriver:

  Fri Info:
  ”Hahahahaha, oavsett i vilka tankebanor jag än försöker tänka så kan jag inte få kamelartikeln i DN till annat än humor och satir.”

  Satir i DN *mot* invandrare?! Tror knappast det. Artikeln är allvarligt menad. Om artikeln hade stått i sdkuriren så hade det blivit en anmälan förståss. Enligt DN så är alltså invandrare predestinerade kamelskötare.

 7. z999 skriver:

  Jädrigt snygg layout på bloggen just nu tycker jag. En eloge till webdesigner/webmaster.

 8. Stor Johan skriver:

  Kvalle i Mossatresk skriver att de flesta svenskar med tiden inte fick det bättre än om de stannat kvar. Så sant, han tar också fördelaktig upp och punkterar myten smältdegel.
  Svenskorter, svenskbyar/marker, svensken var sedd som en kuf i USA och svenskar skapade sina egna Sverige där och många dog ute i vildmarken dit ingen normal redan då stadslevande amerikan ville, så visst det fanns ett behov i att expandera USA igenom att fylla upp det.

  Hemlandet är guld för de flesta och de som står ut och kämpar i stormen ser en ljusning och belöning vid horisonten, råttorna lämnar först.
  Idag består invandringen av folk med nomad bakgrund där klanen står över staten, where ever I`ll lay my hat thats my home, Sverige blir en bra boplats, för dem.

 9. Krister Maconi skriver:

  Men Kvalle vad är detta för ngt? Ett lätt populistiskt inlägg med radikala övertoner som man ju inte vanligtvis förknippar med den annars så stringente humoristiska ordsnickaren
  norrifrån. Ja den här vintern kan ju i och för sig få den bäste att förfalla i en stunds dystopisk civilisationskritik. Snart stundar det bättre tider, väl?

 10. Steve skriver:

  Kanske någon har läst boken ”America alone” av Mark Steyn (bosatt i New Hampshire), där han säger att Europa håller på att dö ut: Västeuropeerna har för få barn. Steyn: ”För att få in skatt tillräckligt för att försörja ständigt flera pensionärer måste antalet unga i arbetskraften växa lika mycket. Design-felet i det radikalt sekulära EU-topia är att det förutsätter födelsetal som i ett religiöst samhälle.” Prognosen är att muslimer fyller ut tomrummet.

  P-pillret kom 1964, och sedan 1968 har det fötts för få barn i Sverige (med ett litet undantag för åren 1990-192). Exakt uttryckt: Nettoreproduktionstalet har varit under 1,0. Den stora flyktinginvandringen tog sedan sin början 1984.

  Svenskarna har övergett Gud och börjar nu dö ut. De ersätts av människor som faktiskt (de allra flesta) tror på Gud, i någon mening.

 11. […] Jag råkade igår på en artikel av sverigedemokraterna, Sverige tjänar på invandring. Titeln var menad att vara ironisk, och artikeln handlade om hur invandrare kommer att bli Sveriges […]

 12. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Årsskiftet har varit övermåttan grått och dystert. En viss väderspändhet kan nog inte undvikas när barometern leker hisspojke, men, men, men…

  Om läkare och andra väl utbildade far om varandra i Sverige, England, USA och Italien då är det fria individer som söker lyckan i ett fritt och någorlunda jämställt system. Vad gör det om vi skattebetalare subventionerar en läkarstudent som drar ifall vi får en tillbaka från Holland?

  Cruxet är att Ghana inte får något tillbaka när engelska hospital lockar bort deras dyrt betalda specialister. De står där med notan! Om skattebetalaren tvingas vara med om att delbetala andras utbildning då önskas något tillbaka. Det spelar ingen roll vad gäller enstaka individer men om en störredel av hans investering försvinner till grönare ängder vill betalaren ha sina pengar tillbaka. Den som är stadd i skuld är inte fri, sa Persson, och det gäller i högsta drag hög utbildning. Återbetalning av studielån? Inte till Ghana i varje fall. Kolonialism är kolonialism!!

  Marknadsekonomi är det överlägset bästa systemet att skapa välfärd, måhända det enda. Men det betyder inte att den otyglade marknaden för oss in i Edens lustgård. Marknaden kan ta befälet över konsumenterna, i stället för motsatsen. USA och i vår tid Ryssland har fått lära sig att stora företag strävar efter monopol, prissamarbete och allt som kan göra konkurrensen mindre och profiten maximal. De stora hjältarna i Amerikas historia är inte sällan banditer som rånade de storföretag och banker som vanligt folk upplevde att de rånade och utnyttjade dem. De fyra stora elföretagen i Sverige har av politikerna erhållit en monopolliknande ställning som på kundernas bekostnad kan göra övervinster. Men då politikerna begränsar eller omöjliggör ny elkraftsutbyggnad (kärnkraft) och genom inkoppling på det europeiska kraftnätet med tiden ger oss kontinentala priser verkar de mot konsumenterna och för monopolisterna. Det är inte frihet för den enskilde. Det är högsta möjliga vinst för aktieägarna.

  Det finns god anledning att reflektera över om vår köpkraft används väl. Köper det vi behöver eller påverkas vi att köpa konserverad gröt med braskande reklam? Konsumenten skall inte inbilla sig att hon köper utifrån sin fria vilja, ty då har reklampengarna varit nesligen borttappade. Å den andra sidan ingen fri marknad utan reklam. Om vi importerar 10 miljoner asiater och afrikaner ökar vår köpkraft betydligt. Vår hemmamarknad har växt väldeliga och varje individ skapar i sig arbeten. Men är det totalt sett en vinst? Varför begränsar länder som Kina sin befolkning via födelsekontroll? Kan de öka sin befolkning till 5 miljarder borde ju köpkraften på hemmamarknaden bli stark som Stålmannen?

  USA sägs ha en fördel i att de har en import av arbetskraft. Att de på det sättet håller befolkningen yngre. Deras universitet har tvivelsutan lyckats dra till sig goda hjärnor inte minst från Europa. Se vilka som får Nobels pris. De är världsledande på många områden. MEN… USA har stora problem även. Den tunga industrin har länge varit ett sorgebarn då den i sin skyddade verkstad blivit föråldrad. Bilindustrin kroknar i kampen mot främst japanerna. Man ser en del tecken på att den gamla supermakten kanske är på väg mot passerandet av sitt bäst före datum? Det finns alltför många amerikaner, även vita, med en undermålig utbildning. Servicesektorn, som de då är hänvisade till, ger låg lön och osäker anställning. Företagen vill i den globala konkurrensen komma bort ifrån förmåner för de anställda som fri sjukvård. Då måste staten ta över om inte människor skall ruineras av en liten löjlig canser. Mycket står och väger i USA i dessa dagar. Men kom ihåg att Europa på 80-talet sågs som åldrat och mindre intressant än Asien av amerikanarna. I viss mån har Europa repat sig!

  Förutsägelser om framtiden är oftast inte lyckosamma. Därför skall vi ta fastslagna sanningar om den globala uppvärmningens orsaker och behovet av invandring för levnadsstandardens upprätthållande med en nypa salt. Det finns alltid parallella vägar att vandra! Och det finns alltid de som kan tjäna pengar på förändringar, liksom yttre hot kan utnyttjas av makteliten för att förstärka sin makt på folkets bekostnad.

  Att emigrera ger oftast inte de fördelar man tror. De som emigrerade till Amerika fick genomsnittligen ingen bättre standard eller klasstillhörighet än om de stannat i Sverige (Europa) .Från forskningar gjorda av bl. a. professor Anders Åkerman, Umeå).
  Det motsägs ju inte av vad vi ser från svensk invandring.

  Hur fri är då individen att tänka och utsäga sin uppfattning? Makten i landet ligger hos storföretagen och deras talesorganisationer, förvaltningens toppskickt, löntagarorganisationernas ledningar, media och en likformad journalistkår och den politiska makteliten. De vill alla öka sin del av kakan samtidigt som de behåller det de redan har. Läget är rätt låst och respekten ömsesidig. Deras främsta gemensammna intresse är att inte släppa någon del av makten till någon utanför. Dessa gemensamma intressen manifesterar sig i samhällets ideologi. Det är inte befolkningens ideologi, ty den är i det sammanhanget utan betydelse. Det är detta tunna maktskikt som bestämmer det svenska samhällets ideologi. Tja, har vi kommit så särskilt mycket längre sedan Gustav Wasa.

  Vad gäller negerslaveriet i Amerikas sydstater kan man med fördel läsa Fogel och Engermans bok i ämnet: Time on Cross: The Economies of American Negro Slavery. Naturligtvis vill människan vara fri och ingen herres slav, men i dåtiden hade negerslavarna det i princip inte sämre än arbetare i både USA och Europa. Vår uppfattning har färgats av segrarens i inbördeskriget propaganda. Husagan levde bestånd i vårt land tills 1920. Klippa till ungarna i folkskolan kunde lärarna med lagen i ryggen göra t. o. m. 1958. Det är inte mycket vi vet om det vi borde veta! Tillägg av redaktören. Kvalle. Vi gillar alla dina initierade och ofta hunoristiska inlägg. Men det sista var en halv Tom Clancy roman. Dags att skriva av sig på en egen blogg? 😉 Du är alltid välkomen på sdblogg, men nästa gång, en kvarts TC roman?

 13. Robert skriver:

  Bra artikel! Det är viktigt att SD med rationella argument kan visa på att flyktinginvandringen är en förlustaffär, även i de fall invandrarna jobbar eller startar företag. Men då är det viktigt att man underbygger det med statistik, det saknas i artikeln tyvärr.

 14. z999 skriver:

  Tom Clancey är, jämte Kvalle, en av mina favoritförfattare. Håller med redaktionen om att han borde ha en egen blogg där han kunde få svar på långa och genomtänkta inlägg direkt i anslutning till vad han skriver. Felet är om man ska svara Kvalles inlägg att det blir vad Kvalle skrivit som kommer att dominera helt och inte själva blogg-huvudinlägget. Kvalle själv borde tänka på att utan en egen blogg så kommer det han skriver att drunkna i cyberrymden bara istället för att stå som egna blogginlägg på en egen blogg.

 15. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Kvalle är helt tillintetgjord! Varför valde han inte flickslöjden?

 16. Kvalle i Mossatresk skriver:

  Den ryske futuristen Majakovskij gick ständigt omkring med en tvålask i fickan för att genast kunna tvätta sina händer om han skulle tvingas skaka hand med någon han ogillade.
  Från och med nu kommer Kvalle i sin plånboksfickas tvilling alltid att bära en Lux – på inrådan av nio filmstjärnor av tio. Risken att i hörnet av Sveavägen och Odengatan träffa på någon av sd-bloggs redaktörer kan inte helt uteslutas. A brief encounter so to speak! Fast hur ofta ger historien en repris?

 17. Såja Kvalle. Så himla farligt var det inte. Läs exempelvis z999:s inlägg här ovanför. Du uppskattas något erhört, av sdbloggs redaktörer och dess läsare. Ja faktiskt är du förmodligen den mest uppskattade och initierade läsaren och ”kommentatorn” bland Sveriges pro-sdbloggare, som inte såvitt jag vet, driver en egen blogg. Se detta istället som en spark i bakom. Förböveln, kom till skott karl. Du behöver en egen blogg, ja Sverige behöver en Kvalleblogg. Jag känner inte till dina tekniska kunskaper, men är det där det sitter kan vi på sdblogg vara behjälpliga. Så, slut på denna avämnes bloggkommentar.

  MVH Sven-Olof

 18. Norbergssonen skriver:

  Hela den här utredningen om invandringens kostnader är väl bra, men igentligen räcker det med att titta på Finland. Där går det hur bra som helst, med minimal invandring. Och utan den ökade kriminalitet och allmänna otrivsel som nu sprider sig i Sverige. Vederlägger alltså på ett enkelt sätt att Sverige ”tjänar på invandringen”.

 19. Möllis skriver:

  Läste Christas blogg. Vilket flumm. Bra att ni svarar upp Frans, z999 och Kvalle!

 20. Tobias i Västergötland skriver:

  Jag ser också fram emot att Kvalle skapar en egen blogg. Mycket intressant läsning. Förmodligen det mest intressanta jag läst på länge. karln är ju bildad.

 21. Marcus skriver:

  intressant läsning, dock började jag fundera på hur många barn det föds i andra länder, det visade sig att en kvinna i Afrika föder ca 8 barn medans en kvinna i Sverige föder ca 2?
  Tycker som det stod här över att man ska främja familjepolitiken så unga par kanske vågar skaffa barn, man vet ju själv att man inte gärna skaffar barn i tidig ålder då man inte får hjälp av storebror, + att jag tror att det är befängt att säga att Sverige skulle dö ut utan invandrare, allt handlar om politik, om Sverige ville skulle vi nog få fart på barnafödandet!!

  MvH Marcus

  Jag tar mig friheten att svara genom att fylla på med lite fakta:
  Svenska kvinnor har enligt uppgift beräknats föda barn i en takt motsvarande 1,65 barn per kvinna vilket dock förändrades på grund av en relativ babyboom 2007 då vi höjde denna siffra till över 1,9. För att behålla befintlig befokningsmängd krävs dock att vi når upp i 2,1 barn per kvinna! Sverige ligger dock relativt högt i antal födda barn jämfört med andra västländer. Vad det gäller övriga länder så tenderar kvinnorna att få fler barn ju fattigare och mer underutväcklat landet är. Den fattiga världen föder varje år ca 80.000.000 (80 miljoner!) fler barn än vad folk dör. // Frans

 22. Leo Sundberg skriver:

  Invandring ökar INTE köpkraften. Den spär bara ut samma köpkraft på fler antal personer, vilket gör att levnadsstandarden per capita minskar. Se min blogg om Says lag och fattigdomen!

  Det beror på att vi redan har ett överflöd av arbetskraft och att invandrare måste leva på bidrag i regel som det är nu. Dessa bekostas med skattepengar (som för övrigt även slår in priskilar i ekonomin och skapar negativa nettoeffekter i form av allokeringsförluster). Visst kan några invandrare kvoteras in men då blir det bara en svensk som ska ha bidrag istället för en invandrare.

  Undantaget är invandrad arbetskraft i bristyrken, som ger ett tillskott till produktionen som inte hade funnits annars. På kort sikt är det bra. Mer långsiktigt gäller dock att ett land hur som haver har arbetslösa som borde kunna utbildas istället för att bli bidragstagare. Exempelvis många ungdomar som inte har jobb, men som inte får utbildningar eftersom platsantalet är för litet. Det borde vara billigare att utbilda en läkare här, än att samma person ska vara arbetslös, eftersom personen hur som helst bor här redan. Felet ligger då inte på invandrare med läkarutbilding som ”snor jobb” utan på en havererad utbildingspolitik. Alltså inkompetenta politiker.

  Överetableringen av invandrare som bedriver svart restaurangnäring är ett direkt resultat av att man har en svart (obeskattad) marknad för de tjänsterna. Lagen om fallande marginalnytta gör att folk måste ge sig ut på en svart arbetsmarknad. Produktionsvärdet av en arbetad vit timme är för lågt i förhållande till vilket pris man kan ta för tjänsten, beroende på elasticiteten på tjänstens efterfrågekurva. Det här är förstås lite ekonomisk mumbojumbo, men kortfattat kan man säga att skattefiffel är en förutsättning för att gå runt (det är alltså inte bara girighet), i ett land som har en osund befolkningstillväxt genom massinvandring.

  Mer eller mindre känner politiker och byråkrater till det fenomenet, men blundar med motiveringen ”bättre än att de går på bidrag/gör inbrott”, vilket i och för sig är sant. I längden är det inte acceptabelt att vissa grupper ska ha skattefrihet, samtidigt som alla har rätt till offentligt stöd och pensioner. Finanserna dräneras, och det sociala skyddsnätet blir tunnare med klasskillnader som direkt följd.

  /sosse som är trött på invandringen

 23. ISD skriver:

  For God sake!

  If most of those immigrants was good to something good in this planet, they had made something good in their countries that they wouldn’t be immigrants.

  People talk about 3rd. world countries without a clue about our cultures, important cultural aspects like moral values that are not important like here, f.ex.

  Read a small bit to understand what I’m talking about:

  This is coming to Sweden!
  http://blogg.aftonbladet.se/24983/perma/894170/

  Cutural aspekter och beteenden
  http://blogg.aftonbladet.se/24983/perma/902710/

 24. ISD skriver:

  Ok! Let’s say that Sweden needs more people, but people with qualities according to Sweden’s necessities and hard economical and health demands among others just like it’s in Migration Policy of Canada and NZ and even in Brazil and S.Africa:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: