Kultur och mångkultur – begrepp som leder till missförstånd

beachburqa.jpgGästskribent: Jens Leandersson, politisk sekreterare (Sd)

Kultur som begrepp är väldigt brett och innefattar i princip allting. Ordet kultur betyder ”odling” men används i ett vidare perspektiv. Inom den akademiska världen är det främst antropologer som studerar kultur men både sociologer och samhällsvetare rör sig inom samma fält. Det råder ingen tvekan om att kultur som begrepp är oerhört svårdefinierat eftersom det används av så många människor på så många olika sätt. För en antropolog är kultur det mönster av övertygelser och värderingar som överförs från generation till generation. Kultur är utmärkande för människor som är medlemmar av ett samhälle. En definition av vad kultur är och innefattar ger Conrad Philip Kottack (1987) i läroboken Cultural Anthropology:

 ”Kultur omfattar regelstyrda delade, symbolbaserade och inlärda beteenden och övertygelser som överförs mellan generationerna. Var och en bibringas kultur, inte bara människor med elitutbildning. Släktet Homo har förmåga till kultur, men människor lever också i specifika kulturer där de fostras enligt dessa olika kulturer. Kultur vilar på människors förmåga till kulturell inlärning och användning av språk och symboler. Kultur syftar till vedertagna föreställningar och beteenden och på de regler för uppträdandet som internaliseras hos människor genom undervisning.”

Nu ska vi veta att det finns hundratals definitioner av kultur men ovanstående innefattar det centrala. Ovanstående uttrycker att alla människor har kultur även om det finns betydande skillnader mellan kulturer. Kultur har spelat stor roll i historien och gör så fortfarande för den politiska och sociala utvecklingen såväl som för den personliga identiteten. Kultur är identitetsskapande. Identitet är något som betraktas på två sätt: den personliga identiteten vilket inbegriper det som är utmärkande för en individ (utseende, personlighet) och en social identitet. I den sociala identiteten inbegrips de grupper en individ tillhör, sociala, ekonomiska, etniska, religiösa och politiska m.fl. Men kultur får först en innebörd när den förs upp till en gemenskap, att kulturen omfattas av en kollektiv gemenskap som avgränsas gentemot andra.

 Kulturens ideologiska betydelse

För ett värdekonservativt parti är kulturpolitik ett vidare begrepp än för andra idérörelser.  Det är vår syn på kulturen som ligger till grund för många beslut som vi fattar. Själva det bärande i idén med att det finns en svensk kulturell identitet som är gemensam och uppfattas av gemenskapen på ett i stort identiskt sätt trots individuella olikheter hos människorna. Den gemensamma identiteten som varje folkgrupp har är uppbyggd kring normer, etik och historiskt nedärvda traditioner. Det är genom att ha gemenskaper som vi även sätter gränser mot omvärlden vilket i sin tur är en garant för att kulturen ska fortleva och att vi själva ska få bestämma vad vi vill ta till oss och inte. Det är så svensk kultur utvecklas och bibehålls.

Svensk kultur

Det finns ingen allmängiltig, allmänt accepterad definition av begreppet ”svensk kultur”. En definition är ”summan av alla hävdvunna kulturyttringar som finns eller har funnits hos den historiskt definierbara svenska befolkningsgruppen i Sverige och Finland”. För att definiera kulturbegreppet och svara på den något dumma frågan vad som är svensk kultur kan man hänvisa till Julian Huxleys uppdelning av en kultur i sociofakter, mentifakter och artefakter. Huxleys uppdelning av kulturen i dess sociala, psykologiska och arkeologiska aspekter tjänar till att underlätta förståelsen av kulturens innehåll. Med sociofakter avses sådant som har att göra med hur vi umgås med varandra och andra såsom: Demokrati eller diktatur, vilka som ingår i en familj, naturahushållning eller penningekonomi, kvinnosyn, barnuppfostran, djurhållning m.m. Med mentifakter avses det som man normalt förknippar med kulturbegreppet som till exempel: religion, folktro, språk, rättsuppfattning, filosofi, matlagningstraditioner, musik m.m. Med artefakter avses det fysiska, materiella resultatet av ett folks levnad som till exempel: statyer, konstverk, byggnader, redskap, hantverk, fornlämningar m.m. Kulturen är då alltså den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi själva är med om att forma.

Mångkulturalism

Mångkultur har blivit ett modeord och används i alla disparata sammanhang utan någon som helst begreppsinnebörd. Begreppet mångkultur är egentligen en ideologisk term mer än vad det är en kulturell term. I varje nation har det funnits en majoritetskultur som överförts mellan generationer och förmedlats i skolorna. Mångkultur handlar om att bryta upp det gemensamma och ge adekvat plats åt minoritetskulturer. För svensk del handlar det om att det svenska ska överges för de minoritetsanspråk som finns.

Mångkultur handlar om att ge plats åt feminism, invandrare, homosexuella och andra åsikter som sägs trängas tillbaks av det gemensamma, majoritetskulturen. Mångkultur är till för att stärka minoritetsgruppers identitet istället för att vi har en enhetsskapande kultur. Istället för att som tidigare införlivas (assimileras) med det svenska och kasta av sig sin etniska identitet framhävs nu, genom det mångkulturella paradigmet, vikten av att bevara sin egen identitet, oavsett om den är etnisk eller subkulturell.

Den tidigare svenska modellen var att införliva alla i det svenska, bli och få en svensk identitet, där man såg sig själv som svensk. Mångkultur innebär att i så långt om möjligt inte bli svensk eller uppfatta sig som svensk. I en marxistisk historieskrivning föreställer man sig i stället att de bästa elementen från alla kulturer ska uppgå i en syntes som leder till en ny blomstring på alla samhällsområden, till en ” världskultur”. Mångkulturalismen finns bara i kulturrelativisternas hjärnor och bygger på den sentimentala och i grunden felaktiga tron att alla kulturer kan leva och existera sida vid sida med parallella normsystem i ett samhälle.

Eftersom mångkulturalismen är ett barn av relativismen är den oförmögen att värdera eller att skilja gott från ont. Frågan vi bör ställa oss är vid vilken punkt riskerar samförståndet som behövs för att skapa ett samhälle att upplösas? Vad händer när människorna lever efter olika referensramar, olika värderingar och olika normer? Den frågan tycks vara förbjuden att ställa.

Annonser

18 Responses to Kultur och mångkultur – begrepp som leder till missförstånd

 1. Christel skriver:

  Ja det håller jag sannerligen med om…det är snarast många kors i taket.

 2. z999 skriver:

  När det gäller kultur så ska man också komma ihåg att alla folk runtom i världen generellt sett upplever just sin kultur som naturlig och riktig. Enligt de flesta antirasister i Sverige så är invandrare (speciellt utomeuropeiska) kulturellt underlägsna mot svenskar och ska integreras i samhället. Dom anser vidare att svensk lag och synsätt är ödesbestämt överlägset och ska gälla i Sverige oavsett hur stor invandring vi har. Detta innebär att de tror att invandrare från delar av världen där det anses rätt att straffa våldtagna kvinnor genom stening omedelbart tar till sig det svenska överlägsna synsättet så fort de kliver iland på svensk jord. Att invandrares kvinnosyn skulle påverka våldtäktsbenägenheten förnekas ju som bekant av antirasisterna oavsett vad all statistik säger.

  Min invändning mot antirasisternas synsätt är att invandrare från utanför Europa anser att deras synsätt och kultur är minst lika riktig som våran. Till skillnad från antirasisterna så har jag svårt att se invandrare som underlägsna vildar som man ska integrera genom att sätta dom i ”vita” meningsfyllda arbeten. Under kolonialtiden när Europa erövrade Afrika så motiverades kolonialiseringen av Afrika med antirasisternas synsätt. De afrikanska vildarna skulle integreras med det europeiska synsättet och förutsattes automatiskt tycka att det var bra eftersom det var det enda vettiga sättet att vara på.

 3. Ted Ekeroth skriver:

  z999: Precis så är de. Jag skrev något om det tidigare; att de andra anklagar oss för att generalisera när de i själva verket menar att alla på hela planeten vill exakt samma saker som svenskar. De har bara inte förstått det ännu… eller nåt.

 4. Johan Andersson skriver:

  Håller inte med riktigt. Visst tror de att alla bara väntar på att anamma våra ideal eftersom de tror att alla i världen eftersträvar dessa. Men de anser knappast att det svenska synsättet ska gälla i Sverige oavsett storleken på invandringen. Dehar de ju visat. Istället är deras tes att olika synsätt ger ”dynamik” och är bra för samhället. Deras relativism hindrar dem från att just sätta ett väresätt hägre än något annat eftersom det inte finns nägot rätt och fel id en bemärkelsen, eller snarare inget bra och dåligt. Allt är jämställt och lika bra, oavsett hur vidrig ideologin är.

  Det var bl a detta som Evan Sayet talade om (som jag postade på bloggen) och jag delar helt hans synsätt. Han kallade det ”utterly indiscriminate”.

 5. Ted Ekeroth skriver:

  Tja, jag tror det är både och och därmed visar det tydligt deras motsägelsefulla synsätt;

  Å ena sidan uppmuntrar de alla kulturer att komma till Sverige och behålla sin kultur, de menar att det är bra för vårt samhälle. I andra andetaget säger de att så länge alla följer demokrati löser sig allt och om alla har respekt för alla blir det bra.

  Invändningar om att de har våldsamma kulturer viftas bort med prat om att ”om de bara får jobb” så blir det frid och fröjd.

  Alltså, de menar att alla kan behålla sina synsätt men samtidigt att alla egentligen vill ha det som vi har det i sverige med frihet för kvinnor och en sekulariserad stat etc… Hela deras förhållningssätt är helt galen.

 6. Många svenskar behöver bolla de här begreppen och forma en medvetenhet kring dem. Snyggt Jens!

 7. z999 skriver:

  Jag tänkte precis skriva det som Ted uttryckte bättre än jag hade gjort. Just det där med att lugna alla att det svenska synsättet ska vara rådande, även när vi efter hand kommer att vara en minoritet.

  Ted:
  ”Precis så är de. Jag skrev något om det tidigare; ”

  Jag läste det där Ted och det var ett av de bästa inläggen här tycker jag eftersom det berörde frågor som jag anser att måste diskuteras. Skriv gärna ett liknande inlägg igen på samma tema.

 8. Umebon skriver:

  På andra sidanÖöresund finns en kvinna med ryggrad och inte som här i Sverige en massa ryggradslösa partier som styr Sverige och som inte vågar kritisera invandringen. Följande länk glädjer mig: http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_15479340.asp
  Lycka till på RÅ alla ni som skall dit!

 9. Frasse skriver:

  z999: Jag gillade dig mer som antirasist! Har du svängt tillbaka! 😉

 10. MA skriver:

  ”Många kors i taket”… Tja. Lika bra ni riktar in er på att bli ett 30- eller 40-procentsparti inom ett eller några dcennier. Inte för att det är kvalitetsskillnader mellan partier utan för att endast ni har en realistisk beskrivning på en verklighet som ”knackar på”. Rationella människor som upplever den …kommer att rösta.

 11. Robsten skriver:

  Bra artikel Jens, länkar den från min blogg.

 12. Gunnar Andersson skriver:

  För mig är iofs ”mångkultur” ett begrepp som beskriver många olika sorters kulturer inom samma (nations)gränser, samt att dessa kulturer anses ”lika mycket värda” – men begreppet behöver inte betyda att det inte finns en ”majoritetskultur” också.

  Personligen anser jag dock alla former av ”majoritetskulturer” eller organisatoriska försök att bevara traditioner, kulturformer eller dylikt ganska otäcka. Det känns som pådyvling av idéer som borde få dö om de inte överlever själva. Att försöka arkivera traditionsidéer är bra, men det är inte samma sak.

  En ”majoritetskultur” kräver dock att man definierar den. Och än har jag aldrig sett någon ens göra ett försök. Vad är det egentligen som är vår svenska ”majoritetskultur”? Finns den, har den funnits, och isåfall, vad är det?

  Individuella kulturer har vi, eftersom vi är individer. Acceptans av andras kulturer är viktigt, eftersom det gör att du själv kan växa, kulturellt, med din kultur. Trots allt är det ju ens egen kultur som är viktigast när det kommer till en själv. Och att den förändras är nog en sanning även för de som förespråkar en statisk ”majoritetskultur”.

 13. z999 skriver:

  Frasse, det är inte så lätt att kommentera den här artikeln utifrån en antirasistisk synvinkel. Därför att enligt antirasismen så tillhör svenskar en överlägsen ras som står över allt vad kultur heter och har av naturliga skäl ingen egen kultur (se Adolf Hitlers och Nietzsches övermänniskoideal samt liknande uttalanden av Mona Sahlin), till skillnad från undermänniskorna. Jag har alltså inte så mycket antirasistiskt att komma med.

  Det är däremot fel att tro att antirasister är ytliga och ickekulturellt bevandrade.
  För nåt år sedan så utförde hitresta massajer en del danser från en tradition som sträcker sig nästan två tusen år bakåt i tiden. Dessa danser utfördes på kolmårdens djurpark och massaherna bidrog dessutom med kunskap om djuren där som inte går att läsa sig till i några böcker. Centrum mot rasism kommenterade detta kulturinslag med orden ”Dansande och hoppande negrer i en djupark”. Det , om något, visar väl att vi antirasister trots avsaknad av egen kultur har en mycket stor förståelse för andra kulturer?

 14. Robsten skriver:

  Gunnar, du skriver,
  ”Det känns som pådyvling av idéer som borde få dö om de inte överlever själva.”
  Ja,men att medvetet uppmuntra ett kulturskifte (mångkultur) är ännu värre och är en ”pådyvling” utan like.
  Du skriver,
  ”En “majoritetskultur” kräver dock att man definierar den. Och än har jag aldrig sett någon ens göra ett försök. Vad är det egentligen som är vår svenska “majoritetskultur”?”
  Där hugger du i sten rejält, det har gjorts på denna blogg och på min blogg och på andra bloggar, mycket bra t.o.m.”
  Sedan skriver du inkonsekvent nog,
  ”Acceptans av andras kulturer är viktigt,”
  Jasså? Men om det inte finns någon svensk kultur så borde det inte finnas andra kulturer heller, eller är det bara Sverige/Norden som saknar kultur. Du försa dig nog där. Förövrigt så accepterar jag andra kulrurer till 99% (svårt för det där med stening av kvinnor som misstänks för att tänka på otrogenhet, trots att jag inte är feminist) men i Sverige råder ju svensk kultur till stora delar i samhället, dock lägger inte jag mig i människors kulturella utövande i privatsfären. Att acceptera andra kulturer innebär inte att man gör avkall på den egna kulturen, det är ju en självmotsägelse.
  Jag förespråkar (ej statisk) en majoritetskultur, det innebär en majoritetskultur här i Sverige, men också acceptans och respekt för en majoritskultur i Jemen, Afghanistan, Kenya, Botswana, Bolivia och Japan. Och en äkta respekt, inte en falsk, påklistrad och politisk korrekt respekt som inget förpliktar förutom att vara mainstream (se där ett ostatiskt låneord).

 15. jonas skriver:

  Varför är frågan om vad svensk kultur är dum? Hela ert parti bygger väl idén om att den ska bevaras? So, varför inte bli lite konkret, ni kan ju knappast gilla allt som ingår i en svensk tradition, exempelvis: socialdemokrati, kvinnomisshandel, fula kläder, moberg, strindberg osv?

 16. Blatte Bella skriver:

  Måste du använda dig av fin retorik för att säga att du hatar invandrare bögar blattar och feminister? Kan du inte bara rakt ut säga att du tycker ”Sverige åt Svenskarna”. Kan du inte bara göra en hittlerhälsning när du väl håller på?

 17. World Traveller skriver:

  Ska man tro svenska politiker, massmedia och vaensterpartister saa aer den svenska kulturen ingenting vaerd. Fraemmande kulturer (daa fraemst islam) aer saa mycket baettre och intressantare, saa mycket mer spaennande. Var och en har ju raett att tycka som dom vill, men att den tankegaangen hela tiden ska prackas paa folket via media boerjar bli lite jobbigt tycker jag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: